služby

 

K našim štandardným službám patria:

 

Projektová príprava

 • konzultácie s investorom
 • obhliadka miesta investičného zámeru
 • konzultácie s dotknutými orgánmi
 • vypracovanie ideového návrhu

Projekt

 • Štúdia
 • vypracovanie projektu pre územné povolenie
 • vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
 • obstaranie súhlasných vyjadrení dotknutých organizacii (Ingeneering)
 • obstaranie územného a stavebného povolenia
 • vypacovanie výkazu – výmer
 • vypracovanie časového harmonogramu
 • vypracovanie realizačného projektu
 • vypracovanie detailov
 • výberové konania pre dodavateľov diela
 • jednania o cenách s dodavateľmi diela
 • vyhodnotenie výberového konania
 • návrh zmluvy o dielo
 • koordinácia dodavateľov
 • autorský dozor a controlling
 • priebežná kontrola fakturácie, vyučtovanie
 • obstaranie kolaudačného rozhodnutia a užívacieho povolenia

Projektmanagment

 • zastupovanie investora
 • controlling plánovania
 • controlling zhotovenia diela